Reglament TRS-O

#TRSO2020

Aquest reglament fa referència al Circuit TRS-O. Cada prova pot tenir el seu reglament particular.

1. GENERAL
 1. L'objectiu del circuit és fomentar la participació i la difusió de l'esport de l'orientació.
 2. El circuit està integrat per curses que poden variar el seu format, des de la modalitat "rogaine" fins a proves individuals tipus "sprint" o "relleus".
 3. Els participants tindran a disposició un mapa d'orientació, on estaran marcats els punts de control i la seva puntuació. I una descripció dels punts de control.
 4. El control de marcatge es farà majoritàriament pel sistema tradicional de targeta, i en la mesura del possible per altres sistemes electrònics com SI.
 5. Les proves que formen part del circuit seran en modalitat "score", és a dir on cada equip haurà de definir la seva ruta per intentar fer el màxim de punts en el temps donat per l'organització.
 6. El mapa estarà format per un conjunt de fites amb una puntuació entre 3 i 9 en funció de la dificultat.
 7. Guanya l'equip que aconsegueix més punts en un màxim de temps establert
 8. Passar-se del temps comporta penalització per cada fracció de retard.
 9. La penalització per retard sobre l'horari de tancament serà la següent:
· De 00m01s a 04m59s - 5 punts.
· De 05m00s a 09m59s - 10 punts.
· De 10m00s a 14m59s - 20 punts.
· De 15m00s a 19m59s - 30 punts.
· De 20m00s a 24m59s - 40 punts.
· De 25m00s a 29m59s - 50 punts.
· Més de 30m00s - desqualificació.

 2. CATEGORIES
 1. Els equips es compondran d'un mínim de 2 persones.
 2. No hi ha edat mínima de participació, encara que els menors de 16 anys sempre han d'anar acompanyats d'un altre corredor major d'edat.
 3. S'estableixen les següents categories:
· Equip Femení
· Equip Masculí
· Equip Mixt
· Individual Masculí. Novetat 2020
· Individual Femení). Novetat 2020
 1. El circuit de TRS-O pot incloure la categoria familiar amb un mapa adaptat a ella, en la qual almenys un dels components ha de ser major d'edat. Aquesta categoria no puntuarà per a la classificació general del circuit TRS-O 2020.

3. PUNTUACIÓ i CLASSIFICACIÓ
 1. Excepte en la categoria individual, la classificació serà per equips, i aquests seran els qui sumaran els punts de cada prova.
 2. Una prova, la guanya l'equip que aconsegueix més punts.
 3. En cas d'empat a punts, guanya l'equip amb menys temps.
 4. S'estableix la següent taula de puntuació pel Circuit TRS-O:
· 1r: 100 punts.
· 2n: 90 punts.
· 3r: 80 punts.
· 4t: 70 punts.
· 5è: 60 punts.
·  6è: 50 punts.
· 7è; 40 punts.
· 8è: 30 punts.
· 9è: 20 punts.
· 10è: 10 punts.
· 11è: 8 punts.
· 12è 6 punts.
· 13è: 4 punts.
· I a partir d'aquí, 2 punts per la resta de classificats.

 1. En cas d'empat al final del circuit, guanyarà l'equip amb millors resultats.
 2. Puntuaran pel circuit, els 4 millors resultats de les 5 proves de què consta el circuit TRS-O. Resultarà guanyador en cada categoria els equips que hagin obtingut més punts sumant els quatre millors resultats.
 3. Al final del circuit es premiaran als tres primers de cada categoria.
4. NORMES COMPLEMENTÀRIES
 1. Tots els participants han de respectar les propietats públiques i privades.
 2. Les zones situades fora dels límits o perilloses, les rutes i zones prohibides i les línies que no es poden creuar estaran degudament marcades al mapa. Les persones competidores no podran accedir, seguir o creuar aquestes zones, rutes o límits.
 3. Està prohibit utilitzar qualsevol mitjà de transport.
 4. En el cas de la modalitat "Rogaine", tots els membres de l'equip han de mantenir-se agrupats, separats com a màxim 20 metres de distància entre si.
 5. En totes les balises hi haurà un sistema de marcatge, sigui la tradicional pinça d'orientació o el sistema electrònic. A més sempre hi haurà un abalisament suplementari amb una cinta de color visible al costat de la balisa i on sigui necessari també hi haurà la balisa "Txeca"
 6. Aquelles persones competidores que perdin la seva targeta de control o trenquin el sistema de fixació inviolable seran desqualificades.
 7. En arribar a meta, l'últim component de l'equip serà qui marqui el temps en el control de meta.
 8. El mal temps no serà un obstacle per a la realització de la prova, encara que l'organització la podrà modificar o suspendre de forma parcial o total per a la seguretat dels participants.

5. MATERIAL RECOMANAT

Per participant: 
 • Jaqueta impermeable o tallavents (segons la climatologia prevista). 
 • Manta d'emergència. 
 • Bidó o bossa d'aigua amb un mínim de 500 ml.
 • Menjar suficient en funció de la duració de la prova.
 • Polaines de protecció.
Per equip: 
 • Mòbil amb la bateria carregada.
 • Retolador permanent i / o subratllador
 • Brúixola.
NOTA: Pot haver-hi material obligatori en funció de la climatologia o les característiques de la prova, s'avisarà per mitjà electrònic amb temps suficient o estarà establert al reglament de cada prova.

6. MOTIUS DE DESQUALIFICACIÓ
 1. Disgregació del grup, és a dir, els equips sempre han de romandre tots junts i no separar-se més de 20 metres de la resta de l'equip, especialment en marcar el control.
 2. Si un component de l'equip es retira, tot l'equip queda eliminat. La resta pot seguir en la prova, però fora de competició.
 3. No portar algun element del material obligatori.
 4. Abandonar part de l'equipament o llençar deixalles durant la prova.
 5. No prestar auxili a un altre equip que demani ajuda.
 6. Tenir una actitud negativa o poc respectuosa, cap a la natura, les propietats privades, la resta d'equips, o els membres de l'organització.
 7. Accedir, creuar o seguir una zona prohibida marcada al mapa.
 8. En les proves "Score" i "Relleus", no completar tot el mapa dins del temps establert.

7. ALTRES
 1. El mateix dia de la cursa es faran públics els resultats en un lloc visible.
 2. Els participants podran fer una reclamació oral al Director de la Cursa al tancament de la prova i així es farà constar a l’acta de cadascuna de les proves.
 3. Per reclamacions posteriors al dia de la cursa, els participants tindran dret a reclamar per escrit dins dels 3 dies següents a la publicació dels resultats a la pàgina web del circuit.
 4. El participant autoritza que el Circuit TRS-O pugui fer ús de les imatges o vídeos capturats durant les proves del circuit, per poder ser publicades a la web i xarxes socials del circuit, així com en qualsevol publicació física que les TRS-O creguin oportú. També cedeix les seves imatges perquè puguin ser utilitzades pels patrocinadors del circuit.
 5. El corredor en omplir el formulari d’inscripció reconeix estar en perfectes condicions físiques per a la pràctica esportiva, i en concret per córrer entre 20 i 30 km. És responsabilitat del corredor fer-se reconeixements mèdics periòdics per tal que no tingui cap risc. I eximeix a l'organització de qualsevol problema físic que pugui patir durant la participació de qualsevol prova del circuit Trail Running Sèries de Lleida.

8. DADES PERSONALS
 1. En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les dades personals proporcionades per l'organització, seran incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA EKKE LLEIDA, CIF: G25608670. Aquest fitxer NO podrà ser trames a tercers patrocinadors de la cursa per ser utilitzats amb fins comercials. 
 2. L’ús d’aquest fitxer serà exclusivament per la gestió de les inscripcions, classificacions, i es podrà publicar en la web i les xarxes socials del circuit corresponent.
 3. Qui ho desitgi, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició enviant un correu electrònic a associacioesportiva@ekke.es

9. ACCEPTACIÓ
 1. La inscripció a la cursa implica l'acceptació d'aquest reglament.
 2. Aquest reglament pot ser modificat per l'organització sense previ avís i sense la necessitat que s'hagi d'avisar de forma individual a cada corredor. Si s'intentarà fer un avís general a la pàgina web i les xarxes socials.

*Reglament actualitzat a 04-02-2020