Reglament TRS-O

#TRSO2019

Aquest reglament fa referència al Circuit TRS-O Lleida. Cada cursa té el seu reglament particular, i poden haver diferències en categories i premiació.

1. DEFINICIÓ DEL CIRCUIT

L'objectiu del circuit és fomentar la participació i la difusió de les Rogaines el territori lleidatà, creant sinergies entre les diferents entitats organitzadores, que siguin útils per a la difusió de les proves i per a l'obtenció de recursos col·lectius.

Cada carrera té entitat en si mateixa, en la seva organització i gestió, però comparteix amb el circuit aquesta voluntat de promoció. Per això el circuit es considera integrat per curses de promoció, que poden variar el seu format, des de la modalitat "rogaine" fins a proves individuals tipus "sprint". Cada club individualment és l'organitzador i el responsable de l'organització de la seva prova.

2. CARACTERÍSTIQUES DE LES PROVES

2.1 MODALITAT ROGAINE


Una Rogaine és una modalitat de carrera en camp obert on es progressa per mitjà de tècniques d'orientació amb l'ajuda de la brúixola i un mapa on estan representades un nombre determinat de balises amb valors diferents depenent de la dificultat física o tècnica i en què cal accedir en major nombre possible en el temps límit de la cursa.

Una Rogaine es pot prendre com un agradable passeig enmig de la natura o com una activitat atlètica competitiva. Les curses d'orientació estimulen el poder de concentració, la presa ràpida de decisions i la imaginació, ja que cal interpretar la informació que ofereix el mapa i contrastar-la amb la realitat que veiem en l'entorn, per saber on som i cap a on hem d'anar. L'orientació és un esport integral i complet en cos i ment.

L'elecció de ruta juntament amb el de navegació a través del terreny són l'essència de l'orientació, l'absència d'errors és més important que la rapidesa del corredor. Cal considerar la frondositat de la vegetació existent, les arracades, i les possibles barreres, intentant aprofitar algun tram de camí. Es valoren els punts i el temps final, però encara que no siguin els millors, el que compta sempre és arribar al final amb satisfacció.

2.1.1 Els participants tindran a disposició un mapa d'orientació, on estaran marcats els punts de control i la seva puntuació. I una descripció dels punts de control.

2.1.2 El control de marcatge es podrà fer pel sistema tradicional de targeta o per altres sistemes com SI.

2.1.3 Les proves que formen part del circuit seran en modalitat "score", és a dir on cada equip haurà de definir la seva ruta per intentar fer el màxim de punts en el temps donat per l'organització.

2.1.4 L'organització intentarà que hi hagi mes balises que les que puguin fer-se per afavorir el treball d'estratègia. Els controls poden tenir una puntuació diferent (entre 3 i 9 punts), segons la dificultat física i tècnica. La puntuació estarà indicada amb el primer dígit de la numeració del control. Aquest codi no serà inferior a 30. Guanya l'equip que aconsegueix més punts en un màxim de temps establert

2.1.5 Passar-se del temps comporta penalització per cada fracció de retard.

2.1.6 La penalització per retard sobre l'horari de tancament serà la següent:
 • De 00m01s a 04m59s - 5 punts.
 • De 05m00s a 09m59s - 10 punts.
 • De 10m00s a 14m59s - 20 punts.
 • De 15m00s a 19m59s - 30 punts.
 • De 20m00s a 24m59s - 40 punts.
 • De 25m00s a 29m59s - 50 punts.
 • Més de 30m00s - desqualificació.

2.2 MODALITAT INDIVIDUAL LINEAL


2.2.1. Els participants tindran a disposició un mapa d'orientació, on estaran marcats els punts de control i la seva puntuació. I una descripció dels punts de control.

2.2.2. El control de marcatge es podrà fer pel sistema tradicional de targeta o per altres sistemes com SI.

2.2.3. El mapa tindrà marcat una sèrie de controls numerats en l'ordre que s'han de visitar i units per una línia que permeti seguir l'ordre clarament.

2.2.4. És obligatori seguir l'ordre establert per l'organització. De no fer-ho el participant passarà automàticament al final de la classificació.

2.2.5. L'organització vetllarà i posarà els mitjans necessaris per controlar, sigui de manera digital o manual, el compliment del recorregut per part dels participants.

2.2.6. La sortida dels corredors es realitzarà de forma esglaonada cada minut. L'organització disposarà d'un espai de pre-sortida on se situarà el corredor dos minuts abans de la sortida. Quan només quedi un minut per sortir, el corredor passarà a la zona de sortida on se li lliurarà el mapa corresponent perquè l'estudiï.

2.2.7. L'organització ha d'establir l'ordre alternant les categories per separar en la mesura del possible a corredors de la mateixa categoria.

2.2.8. El resultat dependrà del temps invertit a visitar tots els controls en l'ordre corresponent comptat en hores, minuts i segons. En el cas de no completar tot el recorregut, el corredor passarà a última posició darrere de tots els que han completat el recorregut independentment del temps invertit. L'ordre de classificació serà el següent:
 • Corredors que han visitat tots els controls en ordre segons el temps.
 • Corredors que no han visitat tots els controls, però que han seguit l'ordre, segons el temps.
 • Corredors que no han seguit l'ordre en funció del nombre de controls visitats.

3. CATEGORIES DEL CIRCUIT

4.1. En la modalitat "Rogaine", els equips es compondran d'un mínim de 2 persones i un màxim de 4 persones i l'edat mínima de participació en les següents categories puntuables per al circuit és de 14 anys, encara que els menors de 18 anys sempre han d'anar acompanyats d'un altre corredor més gran d'edat.

4.2. Les classificacions. Tot i que les curses es practiquen en equip, la classificació del circuit es considerarà a títol individual tenint en compte la categoria d'inscripció, és a dir: 
 • Homes
 • Dones
 • Mixta
Una classificació general per a DONES i una altra per HOMES, atenent els punts i el temps realitzat per l'equip, sempre que, la inscripció s'hagi realitzat en una unitat d'equip femenina o masculina respectivament.

Una classificació general MIXTA (amb homes i dones), atenent els punts i el temps realitzat per l'equip, sempre que, la inscripció s'hagi realitzat en una unitat d'equip mixta. És a dir, l'equip que competeixi de manera conjunta en una cursa, un cop feta la inscripció en categoria MIXTA. No comptabilitzarà la seva puntuació a la general masculina o femenina, únicament en categoria mixta.

L'objectiu d'aquest punt té com a fi potenciar la categoria femenina i que la mateixa sigui més justa.

4. ALTRES CATEGORIES

El circuit de TRS-O pot incloure la categoria individual com a forma de participar en les diferents proves, tot i que aquesta categoria no serà vàlida per puntuar al circuit.

També pot existir una categoria familiar amb un mapa adaptat a ella, en la qual almenys un dels components ha de ser major d'edat i un altre ha de tenir menys de 13 anys. Aquesta categoria igualment no puntuarà per a la classificació general del circuit.

Per últim, en les proves en que el terreny ho permeti, s'inclourà també la modalitat en BTT, sense que sigui puntuable pel circuit.

5. PUNTUACIÓ i CLASSIFICACIÓ DEL CIRCUIT

5.1. La puntuació que cada prova donarà per al rànquing del circuit es calcularà de la següent manera.
 • 1r: 100 punts.
 • 2n: 90 punts.
 • 3r: 80 punts.
 • 4t: 70 punts.
 • 5è: 60 punts:
 • 6è: 50 punts:
 • 7è; 40 punts.
 • 8è: 30 punts.
 • 9è: 20 punts.
 • 10è: 10 punts.
 • 11è: 8 punts.
 • 12è 6 punts.
 • 13è: 4 punts.
 • I a partir d'aquí, 2 punts per la resta de classificats.
5.2. En el cas de les proves que siguin individuals, la puntuació del circuit vindrà donada de la mateixa manera, tenint en compte que per establir la classificació dins de cada categoria, es sumaran els temps obtinguts pels dos millors integrants de cada equip, sent el millor equip el que sumi menys temps. Encara que la cursa sigui individual, els participants hauran de triar la modalitat sota la qual competeixen al circuit TRS-O i córrer tots els membres de l'equip sota el mateix nom.

En cas d'empat amb la suma de les posicions, guanyarà el que millor resultat tingui amb el segon corredor classificat.

5.3. Cal considerar la possibilitat d'empat a punts al final del circuit de dos o més corredors. En el cas que els corredors pertanyin al mateix equip i que hagin participat junts en totes les proves, el premi s'atorgarà per igual als corredors empatats, en la resta dels casos, es desempatarà tenint en compte la següent millor puntuació de les puntuacions descartades.

5.4. Proves puntuables. Puntuaran pel circuit, els 4 millors resultats de les 5 proves de què consta el circuit TRS-O. Resultarà guanyador en cada categoria els / les participants que hagin obtingut més punts sumant els quatre millors resultats.

5.5. Al final del circuit es premiaran als tres primers de cada classificació.

5.6. Igualment s'atorgarà un obsequi FINISHER a tots els que hagin participat en totes les proves del circuit.

5.7. Els premis i obsequis del circuit s'atorgaran en una gala final i és obligatori acudir-hi per rebre el premi o delegar en algú altre per fer-ho.

6. LES PROVES

6.1. El mapa, amb tots els controls i la seva puntuació dibuixada, es lliurarà als participants 10 minuts abans de la sortida, i únicament dins del parc tancat.

6.2. Les persones competidores han de respectar les propietats públiques i privades. Està prohibit fumar durant la cursa.

6.3. Està prohibit utilitzar qualsevol mitjà de transport.

6.4. En el cas de la modalitat "Rogaine", tots els membres de l'equip han de mantenir agrupats, separats com a màxim 20 metres de distància entre si.

6.5. En totes les balises hi haurà un sistema de marcatge, sigui la tradicional pinça d'orientació o el sistema electrònic. A més sempre hi haurà un abalisament suplementari amb una cinta de color visible al costat de la balisa i on sigui necessari també hi haurà la balisa "Txeca"

6.6. La persona competidora és l'únic responsable de validar correctament el seu pas per un control, mitjançant la comprovació del funcionament del dispositiu sonor i visual de la base. Aquelles persones competidores que perdin la seva targeta de control o trenquin el sistema de fixació inviolable seran desqualificades.

6.7. En cas d'empat a punts, guanya l'equip amb menys temps.

6.8. En arribar a meta, cal esperar a l'últim component de l'equip per marcar en el control de meta.

6.9. El mal temps no serà un obstacle per a la realització de la prova, encara que l'organització la podrà modificar o suspendre de forma parcial o total els controls per a la seguretat dels participants.

6.10. Material Recomanat:

Per participant: 
 • Motxilla. 
 • 4 imperdibles. 
 • Jaqueta impermeable o tallavents (segons la climatologia prevista). 
 • Manta d'emergència. 
 • Mapa entregat per l'organització. 
 • Bidó o bossa d'aigua amb un mínim de 500 ml 
Per equip: 
 • Mòbil amb la bateria carregada.
6.11. Material Recomanat: 
 • Retolador permanent i / o subratllador
 • Brúixola.
6.12. Les zones situades fora dels límits o perilloses, les rutes i zones prohibides i les línies que no es poden creuar estaran degudament marcades al mapa. Les persones competidores no podran accedir, seguir o creuar aquestes zones, rutes o límits.

6.13. Hi haurà avituallaments naturals (fonts) degudament senyalitzats al mapa així com avituallaments establerts per l'organització.

7. MOTIUS DE DESQUALIFICACIÓ
 • Disgregació del grup, és a dir, els equips sempre han de romandre tots junts i no separar-se més de 20 metres de la resta de l'equip, especialment en marcar el control.
 • Si un component de l'equip es retira, tot l'equip queda eliminat. La resta pot seguir en la prova, però fora de competició.
 • No portar algun element del material obligatori.
 • Abandonar part de l'equipament o llençar deixalles durant la carrera.
 • No prestar auxili a un altre equip que demani ajuda.
 • Tenir una actitud negativa o poc respectuosa, cap a la natura, les propietats privades, la resta d'equips, o els membres de l'organització.
 • Accedir, creuar o seguir una zona prohibida marcada al mapa.

8. RECLAMACIONS

8.1. El mateix dia de la cursa es faran públics els resultats en un lloc visible. Els participants podran fer una reclamació oral al Director de la Cursa al tancament de la prova i així es farà constar a l’acta de cadascuna de les proves.

8.2. Per reclamacions posteriors al dia de la cursa, els participants tindran dret a reclamar per escrit dins dels 3 dies següents a la publicació dels resultats a la pàgina web del circuit.

9. IMATGE i VIDEO

9.1. El participant autoritza que el Circuit TRS-O pugui fer ús de les imatges o vídeos capturats durant les proves del circuit, per poder ser publicades a la web i xarxes socials del circuit, així com en qualsevol publicació física que les TRS-O creguin oportú. També cedeix les seves imatges per que puguin ser utilitzades pels patrocinadors del circuit. 

10. DADES PERSONALS

10.1. En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les dades personals proporcionades per la organització, seran incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA EKKE LLEIDA, CIF: G25608670. Aquest fitxer NO podrà ser trames a tercers patrocinadors de la cursa per ser utilitzats amb fins comercials. 

10.2. L’ús d’aquest fitxer serà exclusivament per la gestió de les inscripcions, classificacions, i és podrà publicar en la web del circuit corresponent.

10.3. Qui ho desitgi, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició enviant un correu electrònic a associacioesportiva@ekke.es

11. SALUT

12.1. El corredor a l’omplir el formulari d’inscripció reconeix estar en perfectes condicions físiques per a la pràctica esportiva, i en concret per córrer entre 20 i 30 km. Es responsabilitat del propi corredor fer-se reconeixements mèdics periòdics per tal de que no tingui cap risc. I eximeix a la organització de qualsevol problema físic que pugui patir durant la participació de qualsevol prova del circuit Trail Running Sèries de Lleida.

12. ACCEPTACIÓ

12.1. La inscripció a la cursa implica l'acceptació d'aquest reglament.

12.2 Aquest reglament pot ser modificat per la organització sense previ avís i sense la necessitat que es tingui que avisar de forma individual a cada corredor. Si s'intentarà fer un avís general a la pàgina web i les xarxes socials.

*Reglament actualitzat a 25-11-19