Reglament TRS

TRS 2020

Aquest reglament fa referència al Circuit TRS Lleida. Cada cursa té el seu reglament particular, i poden haver diferències en categories i premiació.

1. DEFINICIÓ i OBJECTIU

1.1. El Circuit de Curses per Muntanya de les TRS té com a objectiu fomentar la participació a les curses organitzades per diferents entitats del territori de Lleida i adscrites al circuit, creant sinèrgies que siguin útils per a la difusió de les proves, per a l’obtenció de recursos col·lectius i per a la creació d’un segell distintiu que garanteixi un bon nivell de qualitat organitzativa.

1.2. Les curses per muntanya que integren el circuit son curses a peu per camins de muntanya, utilitzant pistes i senders.

1.3. El circuit està integrat per sis (6) proves independents amb les seves pròpies característiques i reglamentació. TRS el que fa és agrupar-les i crear una competició lineal que potenciï la participació en totes aquestes proves. 

1.4. L'Associació Esportiva Ekke Lleida, és l'encarregada de gestionar aquest circuit i on resideix la potestat de redactar el present reglament i modificar-lo si fos el cas.

2. RECORREGUTS

2.1. Els recorreguts estaran degudament senyalitzats en la seva totalitat, a ser possible amb material degradable, com cintes, fletxes, banderoles o qualsevol altra marca que un cop acabada la cursa serà fàcilment recuperat pels organitzadors; es procurarà que els colors d'aquestes marques no es confonguin amb l'entorn. En especial es tindrà cura del marcatge de les cruïlles i altres llocs conflictius, sempre que sigui necessari l'organització ubicarà físicament alguna persona en aquests llocs, sigui quina sigui la seva naturalesa.

2.2. Durant el recorregut es situaran controls d'avituallament, en una distància no superior a 5 Km entre ells. Aquests avituallaments disposaran com a mínim d'aigua.

2.3. Al llarg del recorregut l'organització de la prova, pot ubicar punts de control de pas per garantir el bon funcionament de la cursa, i per orientar als corredors en els punts conflictius. Els controls de pas, prendran nota dels dorsals dels corredors. 

3. CIRCUIT DE CURSES PER MUNTANYA DE LES TRS

3.1. El Circuit TRS és una competició individual i per equips, basada en els resultats obtinguts pels participants en les diverses proves que composen el calendari del Circuit, i premia els bons resultats i la regularitat dels participants a les curses que formen el calendari. 

3.2. Tot participant ha d’estar emparat per una assegurança d’accidents, si no té una pròpia l’organització li facilitarà una pel dia de la cursa. L’organització de cada cursa, per la seva part, ha d’estar coberta per una assegurança de R.C. segons s’estableix en la normativa vigent del Govern de la Generalitat per a aquestes activitats.

4. CATEGORIES

4.1. Independentment del reglament de cada cursa, al Circuit de Curses per Muntanya de les TRS s'estableixen les següents categories (masculines i femenines) que es tindran en compte per l'entrega de premis final, a celebrar a finals de gener del 2021.
 • General. Totes les edats a partir dels 16 anys. (Masc. / Fem.)
 • Sènior. Entre 16 i 39 anys. (Masc. / Fem.)
 • Veterà. Entre 40 i 49 anys. (Masc. / Fem.)
 • Màster. 50 i Més de 50 anys. (Masc. / Fem.)
 • Clubs. La suma de les tres millors posicions. (Mixte) Veure article 6.

4.2. A aquest efecte sempre es tindrà en compte l’edat del participant a 31 de desembre de l’any en curs. 

5. CLASIFICACIONS i PREMIS

5.1. La puntuació pel Circuit de Curses TRS es basa en la classificació oficial de cada prova. Aquesta classificació és gestionada per l'Associació Esportiva Ekke.

5.2. Per la temporada 2020, puntuaran els quatre (4) millors resultats (en puntuació de coeficient, no en posició) obtinguts en les sis (6) curses del circuit per a totes les categories, i amb un mínim de dues curses finalitzades.

5.3. Guanyarà el Circuit el participant que acumuli el major nombre de punts. Si hi ha empat, guanyarà el corredor que hagi aconseguit més victòries, o hagi obtingut millors resultats en el Circuit.

5.4. Tindran premi els tres primers de les classificacions absolutes i de categories.

5.5. Els premis no seran acumulatius. Per tant, els tres primers absoluts (masculí i femení) no obtindran el premi de la seva categoria. Aquest recaurà sobre els següents de cada categoria.

5.6. Les proves del circuit de les TRS tindran una puntuació màxima en funció de la següent fórmula:

Coeficient = (distància (km) x desnivell positiu (metres) / 1000) + 100 

→ Aquesta puntuació serà modificada en el cas que la prova, per causes justificades, com pot ser la meteorologia, modifiqui el seu traçat. Aquesta modificació, sempre ha de ser a la baixa, mai podrà ser superior al coeficient inicial.


A partir d’aquí, els punts obtinguts pels corredors es reparteixen de la següent manera:

 • 1º obtindrà el 100 % del coeficient 
 • 2º el 95% 
 • 3º el 90% 
 • 4º el 85% 
 • 5º el 80% 
 • 6º el 77% 
 • 7º el 74% 
 • 8º el 71% 
 • 9º el 68% 
 • 10º el 65% 
 • 11º el 62% 
 • 12º el 60% 
 • I així restant un 1% fins a un mínim d’un 2%. Tots els participants tindran un mínim de punts d’un 2%. 5.7. Premi a la regularitat FINISHER. L’obtindran els corredors que hagin finalitzat totes (6) les curses del circuit.

5.8. Els premis per als millors (homes / dones) del circuit son:

Premi especial Wala, patrocinador de les TRS. Un xec de compra en qualsevol botiga.
Premis EKKE, SPORT HG, AML i CELLER LA GRAVERA. Regals dels nostres col·laboradors.

Tot en una gran gala final de temporada a celebrar el gener de 2021.

6. COMPETICIÓ PER CLUBS

6.1. Tots els membres de l’equip han de formalitzar la seva inscripció de forma individual posant el nom del club en el camp corresponent. 

6.2. Els equips estaran formats per tots aquells corredors que representin el seu club.

6.3. Dintre de l’equip ha de haver-hi un mínim d’una dona. Si no acaba cap, l'equip no puntuarà.

6.4. Puntuaran els primers tres corredors de l’equip que arribin a meta, però mínim una dona. Per exemple, si els tres primers de l’equip son homes i la quarta és la dona, puntuen els dos primers homes i la dona.

6.5. La puntuació de l'equip serà la suma de les posicions de cada corredor. I l’equip que tingui el número més baix serà el guanyador.

6.6. La millor dona de l'equip puntúa dins de la classificasció general femenina. Per exemple, si la primera dona d'un equip queda la 1ª, suma un punt pel seu equip.

6.7. Si en un equip hi ha més d'una dona que puntúen, només la millor ho farà dins de la classificació general femenina, la resta sumaran els punts en funció de la seva posició en la classificació general.

6.8. En cas d'empat, es tindrà en compte la posició de l'últim membre que puntua de l'equip, el millor classificat marcarà la diferència.

6.9. La puntuació per la lliga TRS 2020 seguirà ell mateix sistema que la competició individual.

6.10. Per la classificació final de les TRS, els equips aniran acumulant els punts aconseguits en les diferents curses. Per a aquesta classificació puntuaran els quatre (4) millors resultats obtinguts en les diferents proves, amb un mínim de dos (2) proves per a puntuar.

7. LES PROVES

7.1. Les proves que composen el calendari del 2020 són les següents: 

8. OBLIGACIONS DE LES ENTITATS ORGANITZADORES

8.1. Cada una de les proves que conformen el calendari es regirà per un reglament propi i un o varis jutges de cursa propis. Aquests reglaments hauran de ser coherents amb el present Reglament. 

8.2. En cas d'anul·lació o modificació de dates, zona i/o recorregut d'una prova, l'entitat organitzadora n'informarà, preferentment per correu electrònic o similar, el més aviat possible.

8.3. L'organització de la cursa podrà suspendre-la quan les condicions climatològiques o raons de força major ho aconsellin. En cas de suspendre la prova un cop iniciada, cada organització de cadascuna de les curses haurà de preveure un sistema de puntuació per aquesta eventualitat. 

8.4. L'organització de cada prova, procurarà una zona propera a la sortida de la cursa amb lavabos, vestidors, dutxes i pàrquing.

8.5. L'organització facilitarà tants controls d'avituallament com facin falta, tenint en compte una distància màxima entre ells de 5 km. Aquests controls estaran proveïts com a mínim d'aigua. És recomanable que a més disposin de sals minerals, barres energètiques, fruites, etc. És recomanable que els productes sòlids i líquids es facilitin sense cap mena d’embolcall, envàs, etc....

8.6. Per tal de garantir la màxima seguretat als participants, l'organització de cada cursa preveurà els equips escombra necessaris per a recórrer la totalitat de l'itinerari de la cursa i en el seu mateix sentit. 

8.7. L'organització de cada cursa haurà de disposar d’un equip mèdic adient i de disposar d’almenys una ambulància amb equip de suport vital bàsic i d'estar en contacte amb els grups de rescat pertinents (Bombers, Mossos d'esquadra, Guàrdia Civil, GRM, etc.) per tal de facilitar la ràpida intervenció i/o evacuació en cas d'accident. 

8.8. L'organització de cada cursa, serà la responsable de la recollida de rètols, senyals, cintes, etc. que s'hagin fet servir per marcar el recorregut, així com de les deixalles que s'hagin pogut produir durant el recorregut, especialment els residus dels avituallaments. 

8.9. L'organització de la cursa identificarà degudament els participants a la mateixa, abans de l'inici mitjançant dorsals. 

8.10. Abans de donar-se la sortida a la prova, l’organització farà una verificació de dorsals i xips passant els corredors a un recinte tancat fins el moment de la sortida. 

9. QUI POT PARTICIPAR A LES CURSES

9.1. L'edat mínima per participar és de 16 anys.

9.2. Els organitzadors de les curses s'asseguraran de que tots els participants compleixin amb l'obligació d'estar coberts per una assegurança d'accidents, ja sigui amb llicència o una contractada per la pròpia organització.

10. OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

10.1. Tots els participants tenen l'obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l'organització de la cursa. En cas de desobeir directrius de seguretat indicades per l'organització, el corredor serà desqualificat de la prova. 

10.2. Tots els participant tenen l’obligació de portar el dorsal íntegre, sense doblar ni retallar, i en un lloc ben visible. 

10.3. Tots els participants tenen l'obligació d'assistir i de comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats. 

10.4. Els corredors que decideixin retirar-se d'una cursa hauran de comunicar-ho a l'organització a través del control més proper al lloc de la retirada. 

10.5. Tots els corredors hauran de dur el calçat i material adequat per a realitzar la cursa. 

10.6. El corredor és el responsable de fitxar a tots els controls que hi hagi establerts a cada cursa. 

11. INFRACCIONS

11.1. La organització de cada cursa pot incorporar al seu reglament els tipus d'infraccions que considerin pertinents. Les més greus, han de significar la desqualificació immediata del corredor. Les altres, poden ser considerades com lleus o greus, en aquests casos es pot penalitzar amb temps. Cada prova ha de contemplar la penalització i la seva conseqüència. 

11.2. Infraccions lleus i greus: 
 • Tallar o escurçar el recorregut sortint de l'itinerari indicat. 
 • No portar el calçat adequat per una cursa de muntanya o el material obligatori marcat per l'organització (malles llargues, jaqueta paravents, ulleres de sol, guants, etc...). 
 • Llençar deixalles fora dels llocs designats desprès de cada avituallament o en qualsevol punt de la cursa. 
 •  No dur el dorsal en lloc visible. 
 • Anticipar-se al senyal de sortida. 

11.3. Infraccions molt greus:
 • Fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut. 
 • No guardar respecte absolut a les més essencials normes esportives de companyonia i de respecte a la natura.
 • Qualsevol desconsideració amb els membres de l'organització o participants de la cursa. 

11.4. Serà motiu de desqualificació finalitzar la prova més tard de l’hora de tancament del control d’arribada fixada per l’organització. , passar pels controls de pas més tard de l’hora de tancament del mateix. O no passar per tots els controls de pas que hagi fixat l’organització de la prova. El reglament de cada cursa podrà contemplar altres sancions específiques. 

12. RECLAMACIONS

12.1. El mateix dia de la cursa es faran públics els resultats en un lloc visible. Els participants podran fer una reclamació oral al Director de la Cursa al tancament de la prova i així es farà constar a l’acta de cadascuna de les proves. 

12.2. Per reclamacions posteriors al dia de la cursa, els participants tindran dret a reclamar per escrit dins dels 3 dies següents a la publicació dels resultats a la pàgina web del circuit. 

13. IMATGE i VIDEO

13.1. El participant autoritza que el Circuit TRS pugui fer ús de les imatges o vídeos capturats durant les proves del circuit, per poder ser publicades a la web i xarxes socials del circuit, així com en qualsevol publicació física que les TRS creguin oportú. També cedeix les seves imatges per que puguin ser utilitzades pels patrocinadors del circuit.

14. DADES PERSONALS

14.1. En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les dades personals proporcionades per la organització, seran incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA EKKE LLEIDA, CIF: G25608670. Aquest fitxer NO podrà ser trames a tercers patrocinadors de la cursa per ser utilitzats amb fins comercials. 

14.2. L’ús d’aquest fitxer serà exclusivament per la gestió de les inscripcions, de les classificacions, i és podrà publicar en la web del circuit corresponent. Aixi com a les xarxes socials del circuit.

14.3. Qui ho desitgi, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició enviant un correu electrònic a associacioesportiva@ekke.es

15. SALUT

15.1. El corredor a l’omplir el formulari d’inscripció reconeix estar en perfectes condicions físiques per a la pràctica esportiva, i en concret per córrer entre 20 i 30 km. Es responsabilitat del propi corredor fer-se reconeixements mèdics periòdics per tal de que no tingui cap risc. I eximeix a la organització de qualsevol problema físic que pugui patir durant la participació de qualsevol prova del circuit Trail Running Sèries de Lleida.

16. MODIFICACIÓ

16.1. Aquest reglament pot ser modificat en qualsevol moment de la temporada, amb previ avis per part dels gestors del circuit, si per una raó justificada fos necessari.

17. ACCEPTACIÓ

17.1. La inscripció a cada una de les curses del circuit implica l'acceptació d'aquest reglament.